MiVision HealthCare doo

Prof. dr Dragan

Stojanov

Ekspert za neuroradiologiju

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
5.300,00 din

CT skener
4.300,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Radno mesto/radno iskustvo

 • Klinički centar Niš- Centar za radiologiju

Prof. dr Dragan Stojanov, Šef predmeta Radiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, rođen je 10.07.1962. god. u Bosilegradu. Završio je Srednju medicinsku školu usmerenog obrazovanjau Nišu. Medicinski fakultet u Nišu upisao je 1981.god. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1988.god. sa prosečnom ocenom 9,12. Specijalistički ispit iz Radiologije položio je 1993.godine. Subspecijalizaciju iz Neuroradiologije završio je 2013.god. Magistarsku tezu pod nazivom  “Radiološka dijagnostika i terapija varikocela“ odbranio je 1994.god. Doktorsku disertaciju pod nazivom  “Neaneurizmatske subarahnoidne hemoragije“odbranio je 2005.god. U prvo zvanje na Medicinskom fakultetu izabran je 1998.god. U zvanje docenta izabran je 2007. godine a u zvanje Vanrednog profesora izabran je 2012.god.

Profesionalne edukacije

 • Na usavršavanju iz Interventne neuroradiologije proveo je 3 meseca u bolnici Lariboizer u Parizu, Francuska.
 • U periodu od 2001-2003.god. radio je u Univerzitetskoj bolnici Erazmus MC u Roterdamu, Holandija.
 • Završio je kurseve Evropskog udruženja neuroradiologa, Evropskog udruženja za magnetnu rezonancu u medicini i biologiji, kao i kurseve interventne neuroradiologije (WLNC) u Buenosairesu, Argentina, 2014.god. i u Čikagu, USA 2015.god. i Šangaju (Kina) 2016. god.
 • Poseduje Evropsku diplomu neuroradiologije.

Predavanje po pozivu održao je na Kongresu Evropskog udruženja radiologa (ECR) 2014. godine u Beču, Austrija, pod nazivom Interventional treatment of varicocele. Imao je više usmenih prezentacija radova na Kongresima Evropskog udruženja radiologa 2013, 2014, 2015 i 2016.godine i Evropskog udruženja neuroradiologa 2014.godine, kao i više poster prezentacija na Evropskim i svetskim kongresima. Na Kongresu Evropskog udruženja Neuroradiologa 2016.god. imao je predavanje po pozivu.  Održao je predavanja po pozivu na Balkanskom endovaskularnom kongresu u Sofiji, Bugarska 2014. godine i na Školi Magnetne Rezonance Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 2014. godine.

Prof. dr Dragan Stojanov je održao više predavanja po pozivu na nacionalnim kongresima (kongresi Udruženja radiologa Srbije), školama (Škola Neuroradiologije, Beograd 2013. godine; Škola Magnetne rezonance, Novi Sad 2014.godine), simpozijumima (Neurointervencije 6, 2012, Neurointervencije 7,  2013. i Neurointervencije 8, 2014. godine),  Konkinuiranoj medicinskoj edukaciji (Glioblastoma multiforme, Niš, 2014.godine). Imam jedno predavanje po pozivu na Školi Neuroradiologije maja 2015, jedno predavanje po pozivu na simpozijumu Neurointervencije 9, Niš, juna 2015, kao  i dva predavanja po pozivu na Edukativnom kursu iz neuroradiologije na Kongresu Neurologa Srbije u oktobru 2015. godine, kao i na Kongresu radiologa Srbije 2015.godine.

Profesionalna članstva

 • Prof. dr Dragan Stojanov je Predsednik  Udruženja neuroradiologa Srbije
 • Član je Evropskog udruženja radiologa (ESR)
 • Evropskog udruženja neuroradiologa (ESNR)
 • Udruženja Kardiovaskularnih i Interventnih Radiologa Evrope (CIRSE)
 • Udruženja radiologa Srbije
 • Udruženja neuroradiologa Srbije
 • Društva intervntnih radiologa Srbije

U okviru Evropskog udruženja radiologa (ESR), aktivni je član Leadership Institute of  ESR, član je Nadzornog odbora i Subkomiteta za standarde  ESR (Audit and Standards Subcommitee ofESR). Takođe je član Uređivačkog odbora ESR (e-learning Editorial Board of ESR).U okviru Evropskog udruženja neuroradiologa (ESNR) član jepravnog odbora (The rules Commitee).

Organizator je Simpozijuma Neurointervencije 8, 2014. godine i  Neurointervencije  9, 2015. godine i Neurointervencije 10 2016.godine.  Bio je u organizacionom odboru Kongresa Udruženja radiologa Srbije 2013. godine, Škole neuroradiologije 2013. godine, Kongresa Udruženja neuroradiologa Srbije 2014.godine, kao i Škole Neuroradiologije 2015.godine u Beogradu.

Recenzent je radovaa u časopisu Neuroradiology, Radiology and Oncology, Journal of Neuroscuences in Rural Practice, Acta Medica Medianae, kao i Radiation and Dosimetry Conference 2015.

Prof. dr Dragan Stojanov je mentor  doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu odbranjene  aprila 2015. Član je 4 komisije za odbranu doktorskih  disertacijana Medicinskom fakultetu u Nišu, u jednoj na Elektronskom fakultetu u Nišu, u jednoj na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i u jednoj na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.   Mentor je tri odbranjene magistarske teze na Medicinskom fakultetu u Nišu. Mentor je doktorske disertacije i magistarska rada  u izradi na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Prof. dr Dragan Stojanov je predavač i član ispitne komisije na Subspecijalističkim studijama iz Neuroradiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predavač je i član ispitnih komisija na subspecijalističkim studijama oblasti Radiologije. Mentor je ukupno 28 diplomskih radova studenata medicine  Bio je član 15 komisija za odbranu diplomskih radova. Prof. dr Dragan Stojanov je mentor više studentskih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima, od kojih jedan kao usmena prezentacija na Kongresu evropskog udruženja radiologa 2015. Recenzent je radova za studentske kongrese.

Specijalnosti

 • MR:  mozga, glave i vrata, kičme
 • MR: Muskuloskeletnog sistema (rame, lakat, šaka, kukovi, kolena, stopala)
 • CT: Muskuloskeletnog sistema (rame, lakat, šaka, kukovi, kolena, stopala)
 • RTG: sve vrste rendgengrafija.